Global Compact -ohjelma

YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti toimivia yrityksiä toimimaan vastuullisesti ihmisoikeuksia, työvoimaa ja ympäristöä koskevissa asioissa sekä vastustamaan korruptiota sen kaikissa muodoissa. Global Compact -ohjelmaan kuuluu 8.700 yritystä yli 130:sta maasta, ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Global Compact on maailman laajin vapaaehtoinen ohjelma kestävän kehityksen ja yritysvastuullisuuden edistämiseksi. Se perustuu kymmeneen yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen, joiden mukaisesti yritykset sitoutuvat konkreettisesti kehittämään toimintaansa. Monet näistä periaatteista, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, lapsityövoiman käytön ja työsyrjinnän kitkeminen, ympäristövastuullisuuden edistäminen ja korruption vastustaminen tuntuvat suomalaisittain itsestään selviltä. Niiden mukaan ottaminen luontevaksi osaksi yhteistoimintaa globaalisti operoivien, itsekin vastuullisuusohjelmaan osallistuvien asiakkaiden kanssa tulee jatkossa olemaan yhä tärkeämpää myös kansainvälisiin verkostoihin tähtääville suomalaisyrityksille.

Global Compact -ohjelma toimii Pyrollin vastuullisuusstrategian pohjana, vahvistaa sidosryhmäsuhteita sekä avaa ovia monipuolisiin verkostoihin.

Global Compactin periaatteet

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Pyrollin toiminta

Global Compactin periaatteet on integroitu osaksi Pyrollin toimintaa kaikilla osa-alueilla ja kaikilla tasoilla.

Pyroll kunnioittaa ihmisoikeuksia, noudattaa korkeaa moraalia liiketoiminnassaan sekä kantaa yhteiskuntavastuunsa moitteettomasti.

Oman henkilöstönsä oikeuksia Pyroll tukee päivittäisessä toiminnassa sekä huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnin jatkuvasta parantamisesta.

Työvoima

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Pyrollin henkilöstöpolitiikka on pitkäjänteistä kehittämistä, jonka perusteena ovat tasa-arvo, tasapuolisuus, kannustavuus ja yhteiset pelisäännöt. Pyroll vastustaa kaikenlaista syrjintää.

Huolehtimalla henkilöstön motivoinnista ja työkyvystä Pyroll vahvistaa samalla kilpailukykyään ja turvaa sitä kautta koko henkilöstön tulevaisuutta. Työolosuhteita, työehtoja ja palkitsemisjärjestelmiä kehitetään, ja niitä seurataan työilmapiiri- ja työtyytyväisyysmittauksilla.

Monipuoliseen koulutukseen ja tiedonkulun kehittämiseen panostetaan erityisesti.

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä

Pyroll ottaa ympäristön huomioon omassa toiminnassaan käyttämällä sellaisia raaka-aineita ja tuotantoprosesseja, jotka rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja ovat energiatehokkaita. Pyroll huolehtii myös siitä, että sen toiminta ympäristökysymyksissä on sopusoinnussa asiakkaiden yhä vaativampien ympäristötavoitteiden kanssa.

Ympäristö huomioidaan Pyrollin eri toimialoilla mm. seuraavasti:

PYROLL PAKKAUKSET kehittää ja tuottaa pakkauksia

  • jotka vähentävät pakattavien tuotteiden vaurioitumista ja pilaantumista
  • jotka on valmistettu sertifioiduista materiaaleista
  • joissa materiaalin kokonaismäärä on minimoitu
  • jotka ovat kierrätettäviä, kompostoituvia tai hyödynnettävissä energiana

PYROLL PAPERITUKKU markkinoi ja jakelee kestävän kehityksen standardien mukaisesti valmistettuja papereita ja kartonkeja edelleen jalostettavaksi ja näin varmistaa, että ympäristöarvot on huomioitu myös lopputuotteessa paperin/kartongin osalta

PYROLL SOPIMUSJALOSTUS kehittää ja tuottaa paperin ja kartongin jalostuspalveluja

  • jotka vähentävät jalostushukkaa ja mahdollistavat hukan palauttamisen paperin/kartongin valmistusprosessiin
  • jotka vähentävät ”turhan” materiaalin kuljettamista

Korruption vastaisuus

Periaate 10: Yritysten tule toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Pyrollin ja sen asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden välinen toiminta perustuu aina avoimuuteen, rehellisyyteen ja molemminpuoliseen luottamukseen. Yhteistyökumppanit valitaan siten, että tämän periaatteen noudattaminen on yhteistyön peruspilari.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja, asetuksia ja reilun pelin sääntöjä, eikä mitään laittomia tai moraalisesti epäilyttäviä toimintatapoja suvaita minkäänlaisissa toimintaympäristöissä.